Czucie | Czucie Aromaterapia & Mentoring | Karolina Smektała

ZAREZERWUJ TERMIN SESJI AROMATERAPEUTYCZNEJ, NAPISZ: KAROLINA@CZUCIE.PL

Regulamin sklepu internetowego
Czucie Karolina Smektała

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Czucie Karolina Smektała, dostępny pod adresem https://czucie.pl/ prowadzony jest przez Karolinę Smektałę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Czułość Karolina Smektała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7772803607, REGON: 523013957.

§ 2
Definicje

1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W przypadku Sklepu Internetowego jest Sprzedający.
2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. firmę kurierską,
b. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
5. Klient (Kupujący) – każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym oraz porady z zakresu naturalnej pielęgnacji i zdrowego stylu życia.
9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §6 niniejszego Regulaminu.
10. Produkt – minimalna i niepodzielna liczba rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
13. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://czucie.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
14. Sprzedający:
Czułość Karolina Smektała
pl. Cyryla Ratajskiego 10e/12, 61-726 Poznań
NIP: 7772803607, REGON: 523013957
wpisaną do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju
e-mail: karolina@czucie.pl będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Konto bankowe: 27 1050 1520 1000 0097 6320 9518

15. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
16. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki, które stanowią integralną część produktu.
17. Usługi – warsztat, webinar, kurs lub/i sesja.
18. Wydarzenie – warsztat/ webinar/ kurs online, warsztat na żywo stworzony przez Karolinę Smektałę, polegające na przeprowadzaniu działań edukacyjno-rozwojowych z zakresu aromaterapii i rozwoju osobistego. Zajęcia edukacyjne poświęcone wybranemu tematowi z zakresu aromaterapii i rozwoju osobistego: mają charakter teoretyczny i praktyczny, są prowadzone w formie warsztatów, webinarów, kursów online lub żywo. Wydarzenia są określone co do dnia i godziny ustalone wcześniej przez Karolinę Smektałę.
19. Sesja – konsultacja terapeutyczna, spotkanie indywidualne, za pośrednictwem połączenia online.
20. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

§ 3
Wymagania techniczne sprzętu użytkowanego przez Klienta

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:
a. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies”
b. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
c. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
d. Chrome 15.x,
e. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

§ 4
Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, które są wskazane na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Sposób płatności i dostawa”.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Jeśli Klient nie może uczestniczyć z rożnych powodów w warsztacie stacjonarnym, wpłata, którą uiścił, może być wykorzystana na dowolny warsztat online/ stacjonarny, webinar, kurs lub sesję.

§ 5
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
a. wejść na stronę sklepu internetowego https://czucie.pl/
b. dodać produkt lub produkty do koszyka;
c. użyć przycisk „Zamawiam” i przejść do kolejnego kroku;
d. wybrać rodzaj dostawy;
e. wybrać rodzaj płatności;
f. podać adresu dostawy;
g. podać adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zakupu;
h. złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
3. Zakupy w Sklepie Internetowym zabezpieczone są certyfikatem SSL, który jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy.
7. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak warsztat online, medytacje, afirmacje, e-book i inne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
8. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 6 

Sposoby i terminy płatności za zakupione Produkty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty :
a. płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro, obsługiwane są przez PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
b. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Nr konta Sprzedającego: 27 1050 1520 1000 0097 6320 9518
2. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
4. Termin płatności:
a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7 

Koszty, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Sposób płatności i dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
a. Przesyłka kurierska
b. Paczkomaty InPost
4. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 ni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak warsztat online, medytacje, afirmacje, e-book i inne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
7. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§ 8 

Prawa własności intelektualnej
1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 9
Warunki i tryb rozwiązywania/ odstępowania od umowy sprzedaży przez Klienta
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania zakupionych przez Klienta Produktów, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego towarów

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
3. Sprzedający zapewnia Dostawę zakupionych przez Klienta Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
b. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
c. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
6. Reklamację można przesłać pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
7. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz oczekiwania Klienta w związku z wadą Produktu.
8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.
9. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
10. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres karolina@czucie.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady postępowania do tych procedur dostępne są:
a. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
b. na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
c. w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
d. oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. W celu zapisania adresu e-mail do Newslettera, Klient musi zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Sklepu Internetowego.
5. Zapisanie się do Newslettera sklepu jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta stosownej zgody podczas zapisu na przesyłanie na adres e-mail treści edukacyjnych z zakresu aromaterapii, informacji o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym oraz porad z zakresu naturalnej pielęgnacji i zdrowego stylu życia.
6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina@czucie.pl lub też pisemnie na adres: pl. Cyryla Ratajskiego 10e/12, 61-726 Poznań.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem podanych przez Klienta w formularzu zamówienia danych osobowych jest Sprzedający: Karolina Smektała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Czułość Karolina Smektała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7772803607, REGON: 523013957.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Ochrona danych osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw oraz innych zmian – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Wersja 1 (Poznań, 22 listopada 2022 r.)

Chcesz poznać ciekawostki ze świata aromaterapii? Zapraszam do najnowszych wpisów na blog!

Potrzebujesz konsultacji ? Masz pytanie dotyczące zakupu olejków, bądź współpracy biznesowej?

error: Copyright © by Czucie Karolina Smektała
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu